Rodzinny Dom Pomocy

Na terenie naszej gminy już drugi rok funkcjonuje Rodzinny Dom Pomoc w Komorowie. Działa on w oparciu o art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12. marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz.182 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. ogłoszonego w Dz.U. 2012 nr 0 poz. 719. Prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w imieniu której kieruje nim małżeństwo p. K.. Prowadzący Rodzinny Dom mieszkają w nim razem z pensjonariuszami. Przeznaczony jest dla maksymalnie 8 osób. Chcący w nim zamieszkać na wniosek własny mogą być kierowani przez ośrodek pomocy właściwy co do miejsca zamieszkania. Pobyt jest odpłatny na zasadach jak dla przebywających w domach pomocy społecznej. Podopieczny z dochodu własnego przeznacza 70% na rzcz domu. Pełny miesięczny koszt pobytu w rodzinnym domu pomocy wynosi 2100 zł. Dopłatę do pełnego kosztu zobowiązana jest pokryć rodzina, a jeżeli nie pokrywa to cłości kosztów pobytu do jego uzupełnienia zobowiązana jest gmin. Dom zobowiązany jest do zabezpieczenia potrzeb bytowych podopiecznego odpowiednio do jego ograniczeń.