Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Pacanów dn. 27.07.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2020 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 11.08.2020 - 31.12.2020 r.

Warunki naboru ustalone są w oparciu o art. 12 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2001 r. (tj.:Dz.U 2020 poz. 821) i przedstawione poniżej.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,
 10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z póź. zm.)

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,
 • oraz innych czynności wynikających z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 r. poz. 821 z póź. zm.).

Zadaniami asystenta są te wyszczególnione w art. 15 ust. 1 ustawy w/w.

Asystent rodziny będzie zobowiązany do prowadzenia pracy z rodzinami wskazanymi przez MGOPS w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez daną rodzinę.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 10 sierpnia 2020 r. do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie, pok. Nr 1 albo pocztą na adres : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. Nr 1, 28-133 Pacanów bądź poprzez ePUAP na adres: /ops-pacanow/SkrytkaESP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3765459 w. 19 lub 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Kierownik MGOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kier. MGOPS Pacanów
E. Wojniak