Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

logo MRPiPS 1

                                                                                                                                    

 O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 13 maja 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Doroty Adamczyk podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Pacanów wynosi 79 300zł.
Adresaci Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
Program ma zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Asystentowi, który będzie świadczył usługi przysługuje:
a) wynagrodzenie,
b) zakup środków ochrony osobistej,
c) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług,
d) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu,
e) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).
Jak zgłosić się do Programu (osoba niepełnosprawna):
Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Czas trwania usług asystenta:
− usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Gmina/powiat dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenta, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Programu.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.
Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 1528-133 Pacanów, tel. 41 376 54 59, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Pacanowie.
do pobrania
>>Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021

Kierownik MGOPS w Pacanowie
E Wojniak

                                                                                WZÓR

Załącznik nr 8  do Programu

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 - edycja 2021

 

Karta zgłoszenia do Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021*

 

I. Dane uczestnika Programu: 

Imię i nazwisko uczestnika Programu: …………………………………………..

Data urodzenia: ………………………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………………..

Telefon: …………………………………………………

E-mail: ………………………………………………….

□ wniosek dotyczy osoby do 16 roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

□ wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności: znacznym/umiarkowanym;

□ wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenia równoważne  do wyżej wskazanych.

Informacje dot. ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się:

……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Informacje na temat wnioskowanego zakresu usług asystenta osobistego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

II. Dane opiekuna prawnego uczestnika Programu (jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Programu: ………………………………………

Telefon:……………………………..                                   E-mail:……………………………….

 

III. Oświadczenia: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Miejscowość ………………………………., data ……………….

..…………………………………………………………………….

             (Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego) 

Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

………………………………………………….

     (Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 

*Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.