Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej/opiekuna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie

I. Opis stanowiska pracy:

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) pomoc i zabezpieczenie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych wskazywanych przez kierownika MGOPS zamieszkujących na terenie gminy w miejscach ich zamieszkania lub w miejscach związanych z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych potrzeb podopiecznych, których nie może on sam wykonać w szczególności:
• czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
• czynności gospodarcze,
• czynności opiekuńcze,
• załatwianie spraw bieżących m.in. takich jak: wykonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych, dokonywanie opłat, utrzymywanie w porządku i czystości miejsca zamieszkania i inne niezbędne czynności,
• zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych w tym m.in. umawianie wizyt lekarskich, zakup leków wg uzgodnionych z podopiecznym zasad.

2. Docieranie do podopiecznych i przemieszczanie pomiędzy środowiskami w zakresie zatrudnionego.

II. Warunki pracy:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zmiany na umowę o pracę.
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa umyślne,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie min. Podstawowe,
g) prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu.

2. Wymagania dodatkowe:
a) przygotowanie w zawodzie bądź doświadczenie,
b) umiejętność pracy z osobami starszymi, przewlekle chorymi,
c) samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, zaangażowanie,
d) komunikatywność, dobra organizacja pracy, terminowość,
e) empatia, odporność na sytuacje stresowe oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.

III. Wymagane dokumenty:

a. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
b. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w załączeniu).
c. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
d. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
e. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
f. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
g. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Prosimy o NIE załączanie do dokumentów aplikacyjnych CV i listu motywacyjnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Pacanowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pokój nr 1 parter lub 113 piętro I, 28-133 Pacanów z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie” w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie gminy Pacanów https://umig.pacanow.pl i https://www.mgops.pacanow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załącznik nr 1 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o niekaralności
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego