Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

                   OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

                                                           z dnia 10 stycznia 2022 r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

1. Nazwa i adres jednostki:

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 28-133 Pacanów,

2) Określenie stanowiska: asystent rodziny,

3) Rodzaj zatrudnienia: umowa o zlecenie w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy,

4) Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem asystentem rodziny może być osoba, która:

a) posiada:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami        podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z    2020 r. poz. 821 z póź. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Szkolenie określone w zakresie programowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011r. Nr 272 poz. 1608).

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiada obywatelstwo polskie;

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2. Wymogi pożądane:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i                       przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA

b) wysoka kultura osobista,

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w        pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

o) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

q) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

r) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

s) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz            dziecka i rodziny;

t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub       innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:

1) CV; List motywacyjny – pisane własnoręcznie

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

3) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do ogłoszenia;

4) Oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii,                                niewykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru - zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ogłoszenia;

5) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem-zgodnie         z wzorem załącznik nr 3 do ogłoszenia,

6) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego -oświadczenie o jego wypełnianiu,

     w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji-oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny -zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do ogłoszenia;

7) Klauzula informacyjna RODO - oświadczenie o zapoznaniu się kandydata-zgodnie z wzorem załącznik nr 5 do ogłoszenia.

8) Oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny -zgodnie z wzorem załącznik nr 6 do ogłoszenia.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- bezpośrednio w Ośrodka pok.113 piętro I lub pok. 1 parter,

- pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent    rodziny”,

- e-mailem (skany dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

- bądź poprzez ePUAP na adres: /ops-pacanow/SkrytkaESP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3765459 w. 19, 44 lub kom. 667 030 766 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2022 r. do godziny 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

6. Informacje dodatkowe:

1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

                                                                                                          Kierownik MGOPS w Pacanowie

                                                                                                                           E Wojniak

 

Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................

2. Imiona rodziców .....................................................................................................................

3. Data urodzenia ......................................................................................................................

4. Obywatelstwo ......................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania ............................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                  (dokładny adres)

6. Wykształcenie..........................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                     (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy/naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające: ....................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

                                                                          (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                     (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria .................. nr ......................., wydanym przez .................................................................

       w ........................................... albo innym dowodem tożsamości .....................................................……………………………………………………………………………………………

                                        ....................................................                                                                      ...........................................................

                                         (miejscowość i data)                                                                                         (podpis osoby składającej kwestionariusz)

Załącznik nr 2

…………………………………………………………..

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z ubieganiem się w rekrutacji o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu na stanowisku: …………………………………………………………………………………..………………… (nazwa stanowiska pracy oraz nazwa komórki organizacyjnej)

oświadczam, że:

 • nie byłem (-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
 • posiadam obywatelstwo*……………………………,
 • w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będę wykonywał (-a) w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 • posiadam nieposzlakowaną opinię,

…………………………………………….           ………………………….............................

podpis osoby składającej oświadczenie                  miejsce i data złożenia oświadczenia

* wpisać odpowiednie.

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ja, niżej podpisana/y ...........................................................................................................................

Urodzona/y ........................................................................................................................................,

Zamieszkała/y ...................................................................................................................................,

Legitymująca/y się dowodem osobistym nr ......................................................................................

wydanym przez .................................................................................................................................

oświadczam, że nie jestem i nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

...............................................                                               ...........................................

(miejscowość i data)                                                              (podpis)

 

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNYM

Ja, niżej podpisana/y ...........................................................................................................................

Urodzona/y ........................................................................................................................................,

Zamieszkała/y ...................................................................................................................................,

Legitymująca/y się dowodem osobistym nr ......................................................................................

wydanym przez .................................................................................................................................

oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do mnie wynika z tytułu egzekucyjnego*

oświadczam, że nie został nałożony na mnie obowiązek alimentacyjny*

............................................... ...........................................

(miejscowość i data) (podpis)

* niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 5

 

INFORMACJA

dla kandydatów do pracy

 

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.1781 t.j.  z dnia 2019.09.19 ze zm. (dalej RODO) dane osobowe do przetwarzania, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwane RODO, informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach. 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. 41 3765459 wew. 19, kom.667030766 (dalej zwany Administratorem)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób: tel.: 575822007 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest: 

- art. 221 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 z póź. zm.)

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wyżej wskazanych, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan rekrutuje. Po tym okresie będziemy jedynie archiwizować dane z uwagi na uzasadniony interes w przypadku wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym lub innym związanym z procesem rekrutacji przez okres zgodny z przepisem art. 118 kodeksu cywilnego. Dane  uzyskane na podstawie zgody – będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. W zakresie prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wówczas przetwarzanie zostanie zakończone, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
 3. Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych osobowych, przysługuje tylko jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe i dotyczy tylko tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie wykluczenie z tego procesu.

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się treścią informacji zamieszczoną powyżej, jest ona dla mnie jasna i zrozumiała

______________ ,    dnia ______________                                            _____________________

                                                                                                                (czytelny podpis) 

 

 

Załącznik nr 6

…………………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………………….

adres zamieszkania

                                                                                  OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że posiadam/nie posiadam* przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zakresu obowiązków Asystenta rodziny

Data, ………………. …………………………….

                                    (podpis)

* niepotrzebne skreślić