Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Informacja o możliwości korzystania z usług społecznych w ramach trwałości projektu [ pdf ]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej/opiekuna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie

I. Opis stanowiska pracy:

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) pomoc i zabezpieczenie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych wskazywanych przez kierownika MGOPS zamieszkujących na terenie gminy w miejscach ich zamieszkania lub w miejscach związanych z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych potrzeb podopiecznych, których nie może on sam wykonać w szczególności:
• czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
• czynności gospodarcze,
• czynności opiekuńcze,
• załatwianie spraw bieżących m.in. takich jak: wykonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych, dokonywanie opłat, utrzymywanie w porządku i czystości miejsca zamieszkania i inne niezbędne czynności,
• zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych w tym m.in. umawianie wizyt lekarskich, zakup leków wg uzgodnionych z podopiecznym zasad.

2. Docieranie do podopiecznych i przemieszczanie pomiędzy środowiskami w zakresie zatrudnionego.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Marka Kaczora.

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia żonie P Joannie Kaczor i jej rodzinie.

Pracownicy MGOPS w Pacanowie

logo MRPiPS 1

                                                                                                                                    

 O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 13 maja 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Doroty Adamczyk podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Pacanów wynosi 79 300zł.
Adresaci Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
Program ma zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

                                                                     INFORMACJA

                                                                   (przypomnienie)

                               Składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

                     na okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

 

- Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

- Podmiot realizujący świadczenie wychowawcze jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o to świadczenie o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5.

 MGOPS w Pacanowie będzie przyjmował wnioski w wersji papierowej w zależności od sytuacji epidemicznej przy wejściu do Urzędu Gminy w godz. pracy od 7.00 do 15.00. Bądź w pokoju 113 I piętro w sytuacji zniesienia ograniczeń epidemicznych.

Pacanów dn. 17.12.2020 r.

Znak sprawy:OPS.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa urządzeń do zapobiegania przenoszeniu zakażeń w szczególności COVID-19 i utrzymania higieny w miejscach związanych z realizacją Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” przez Gminę Pacanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminą Nowy Korczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej Lidera tj. Gminę Pacanów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie i na jego potrzeby.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Zapytanie ofertowe MGOPS [ pdf ].

Załącznik nr 1 – oferta [ pdf ].
Załącznik nr 1a – specyfikacja [ pdf ].
Załącznik nr 2 – formularz cenowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 – oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 – umowa [ pdf ].