Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

W listopadzie 2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.12 - 31.12.2017 r.

Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U 2017 poz. 697) przedstawionych poniżej.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny będzie zobowiązany do prowadzenia pracy z rodzinami w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez daną rodzinę.

Zadaniami asystenta będą te wyszczególnione w art. 15 ust. 1 ustawy w/w.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,
 10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm."

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 30 listopada 2017 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie , pok. Nr 1 albo pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. Nr 1, 28-133 Pacanów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3765459 w. 19 w pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kier. GOPS Pacanów

E Wojniak