Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

baner

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”, który będzie realizowany na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Pacanów a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2020 r.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDA ZAKWALIFIKOWANA OSOBA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ BEZPŁATNIE W PAKIECIE SZKOLEŃ tj.:

 • GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM PORADNICTWIE ZAWODOWYM;
 • GRUPOWYM PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNYM/PSYCHOSPOŁECZNYM;
 • WIELOMODUŁOWYM KURSIE ZAWODOWYM;
  UWAGA !
  Kursy zawodowe będą wybrane po z rekrutowaniu grupy, po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy.
 • STAŻU przez okres 3 m-cy (tylko dla 10 najlepszych osób !!!!).

REALIZACJA PAKIETU SZKOLEŃ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU TJ.:

 • poradnictwa zawodowego + poradnictwa psychologicznego / psychospołecznego odbędzie się w okresie: lipiec 2019 r. - sierpień 2019 r. (I TURA) oraz luty 2020 r. – marzec 2020 r. (II TURA);
 • wielomodułowych kursów zawodowych odbędzie się w okresie: wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. (I TURA) oraz kwiecień – czerwiec 2020 r. (II TURA);
 • realizacja staży dla 10 osób w okresie: grudzień 2019 r. - luty 2020 r. (I TURA) oraz lipiec - wrzesień 2020 r. ( II TURA).

Z każdym Uczestnikiem Projektu zostanie podpisany i zrealizowany kontrakt socjalny !!!!

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU SKIEROWANE JEST DO:

 • osób pracujących lub mieszkających lub uczących się WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE WIEJSKIM z wyłączeniem miasta Pacanów tj. na terenie gminy Pacanów,
 • osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,
 • rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa poniżej (w pierwszej kolejności będą zakwalifikowani do Projektu),
 • osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej charakteryzujących się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. osoby niesamodzielne;
 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIMY BEZPŁATNIE:

 1. Profesjonalnych wykładowców, instruktorów, opiekunów stażu, doradców zawodowych, psychologów.
 2. Wypłatę zasiłków celowych / okresowych na okres realizacji kontraktów socjalnych.
 3. Bogaty zestaw materiałów dydaktycznych (podręczniki, skrypty) + materiałów piśmienniczych (zeszyt A4, zakreślacze, segregator, teczka, gumka, długopis, ołówek).
 4. Ubezpieczenie od NNW + OC.
 5. Catering (bufet kawowy + gorący posiłek).
 6. Badania lekarskie.
 7. Odzież roboczą i obuwie.
 8. Egzamin państwowy.
 9. Stypendium stażowe dla najlepszych w wysokości 1.017,40 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy !!!!
 10. Wypłata jednorazowa stypendium szkoleniowego w wysokości 1.995,00 zł.
 11. Usługę transportową - dowóz osób na kursy w 2 strony.

BIURO PROJEKTU:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 41 376 54 59
Osoba do kontaktu: Pan Edward Wojniak

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO BIURA PROJEKTU W CELU REKRUTACJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00 -15.00

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].