Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. 18. lub 25. roku życia

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

W listopadzie 2017 r. Wójta Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.12 - 31.12.2017 r.

Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U 2017 poz. 697) przedstawionych poniżej.

Rodzinny Dom Pomocy

Na terenie naszej gminy już drugi rok funkcjonuje Rodzinny Dom Pomoc w Komorowie. Działa on w oparciu o art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12. marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz.182 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. ogłoszonego w Dz.U. 2012 nr 0 poz. 719. Prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w imieniu której kieruje nim małżeństwo p. K.. Prowadzący Rodzinny Dom mieszkają w nim razem z pensjonariuszami. Przeznaczony jest dla maksymalnie 8 osób. Chcący w nim zamieszkać na wniosek własny mogą być kierowani przez ośrodek pomocy właściwy co do miejsca zamieszkania. Pobyt jest odpłatny na zasadach jak dla przebywających w domach pomocy społecznej. Podopieczny z dochodu własnego przeznacza 70% na rzcz domu. Pełny miesięczny koszt pobytu w rodzinnym domu pomocy wynosi 2100 zł. Dopłatę do pełnego kosztu zobowiązana jest pokryć rodzina, a jeżeli nie pokrywa to cłości kosztów pobytu do jego uzupełnienia zobowiązana jest gmin. Dom zobowiązany jest do zabezpieczenia potrzeb bytowych podopiecznego odpowiednio do jego ograniczeń.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie współpracuje z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2009 roku corocznie grupa podopiecznych korzysta z kursów wspomagających ich funkcjonowanie społeczne i rodzinne. Są one dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w kursach wzięło udział 47 osób. Również w 2013 roku będzie realizowany projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Pacanów". Obecnie jest prowadzony nabór chętnych do projektu z pośród podopiecznych.

Każdy z podopiecznych będąc bezrobotnym, pozostającym bez zatrudnienia lub rolnikiem, a chcący uzyskać inne kwalifikacje niż dotychczas uzyskali umożliwiające podjęcie inne zatrudnienie niż dotychczas mogą się zgłaszać do GOPS lub pracownika socjalnego swojego terenu. Przewidziane jest 20 miejsc. Rozpoczęcie kursów przewiduje na lipiec, a zakończenie w grudniu 2013 roku.

Kier. GOPS w Pacanowie

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego.Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego. Uczestnicy przy grobie Kornela Makuszyńskiego dn. 17.12.2011r.

Z życia Gminy