Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Pacanów, dnia 1303.2020 r.

Z A T W I E R D Z A M:
Edward Wojniak

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765459, fax. 41 3765980
strona internetowa: www.bip.pacanow.pl i www.gops.pacanow.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.

Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dokumenty do pobrania:
SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 1 – formularz oferty [ pdf ].
Załącznik nr 2 – oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 – wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 – wykaz osób [ pdf ].
Załącznik nr 5 – wykaz usług [ pdf ].
Załącznik nr 6a – opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 6b – opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Pacanów, dnia 20.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu/
S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765459, fax. 41 3765980
strona internetowa: www.bip.pacanow.pl i www.gops.pacanow.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3) Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dokumenty do pobrania:
SIWZ [ docx ].

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej [ docx ].
Załącznik nr 2 – Oświadczenia [ docx ].
Załącznik nr 3 – Projekt umowy [ docx ].
Załącznik nr 4 – Wykaz osób [ docx ].
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług do potwierdzenia postawionego warunku [ docx ].
Załącznik nr 6 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6a-Szczgółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do uczestników z Gminy Nowy Korczyn [ docx ].
Załącznik nr 6b-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do uczestników z Gminy Pacanów [ docx ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ docx ].
Załącznik nr 6 [ docx ] - uaktualniony.
Załącznik nr 6b [ docx ] - uaktualniony.

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania – zadanie 1 [ pdf ].

Pacanów dn. 03.01.2020 r.

I N F O R M A C J A
W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH W 2020 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowy na dożywianie dzieci w trzech szkołach tj. SP W Ratajach Sł., SP w Wójczy i SP w Oblekoniu iż nastąpiła w stosunku do pierwotnego ustalenia. Po uzgodnieniu pomiędzy wykonawcami, przy aprobacie zamawiającego, wykonawcą dożywiania w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wójczy będzie Restauracja Vipclub BHU „BARTEX” Mirosław Kumór ul. Partyzantów 27 Busko-Zdrój. Natomiast wykonawcą dożywiania w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Oblekoniu będzie FHU Edward Gondek i Syn S.C. Szczucin ul. Batalionów Chłopskich 3. Cena posiłków w tych szkołach nie ulega zmianie w stosunku do wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego na 2020 r. przedstawionych w ogłoszeniu. I tak ceny są następujące:

  1. w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich cena jednostkowa brutto - 3,99zł,
  2. w Szkole Podstawowej w Wójczy cena jednostkowa brutto – 4,30zł,
  3. w Szkole Podstawowej w Oblekoniu cena jednostkowa brutto – 4,50zł.

logo

Pacanów dn.09.12.2019 r.

I N F O R M A C J A

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje o realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny w Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w Działaniu: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Realizacja projektu w latach 2019-2020 w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Celem projektu jest pomoc osobom mającym trudności we funkcjonowaniu na rynku pracy i obejmuje odpowiedni proces szkoleniowy oraz staż i zatrudnienie.

Dlatego prosimy osoby chcące poprawić swoje funkcjonowanie na rynku pracy do zgłaszanie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 28-133 Pacanów. Można kontaktować się telefonicznie pod numerami 41 3765459 lub 41 3765403 lub mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kierownik MGOPS w Pacanowie
Edward Wojniak

logo2

logo

Pacanów dn.09.12.2019 r.

I N F O R M A C J A

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje o realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny w Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w Działaniu: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Realizacja projektu w latach 2019-2020 w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Celem projektu jest pomoc osobom mającym trudności we funkcjonowaniu na rynku pracy i obejmuje odpowiedni proces szkoleniowy oraz staż i zatrudnienie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości kwoty nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8

Pacanów: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków uczniom wytypowanym przez GOPS w trzech placówkach na terenie gminy, w dni nauki szkolnej w godzinach od 10:00 do 13:00, ustalonych szczegółowo z dyrektorami poszczególnych szkół. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Posiłek gorący jednodaniowy dla dzieci w wieku 6 - 16 lat o wartości energetycznej nie mniejszej niż 700 kcal. Przygotowanie i dowóz posiłków z obiektu Wykonawcy przy użyciu urządzeń Wykonawcy. Zamówienie podzielone jest na 3 części.

Część 1: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich w roku 2020,
Część 2: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy, w roku 2020,
Część 3: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków, dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu, w roku 2020.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 2 – Oświadczenia [ pdf ].
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 – Projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 5 – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat [ pdf ].
Załącznik nr 6 – Wykaz urządzeń i sprzętu [ pdf ].
Załącznik nr 7 – Wykaz usług polegających na dostarczaniu posiłków wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat – do punktacji [ pdf ].

Ogłoszenie wyników przetargu [ pdf].