Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Pacanów dn. 17.12.2020 r.

Znak sprawy:OPS.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa urządzeń do zapobiegania przenoszeniu zakażeń w szczególności COVID-19 i utrzymania higieny w miejscach związanych z realizacją Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” przez Gminę Pacanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminą Nowy Korczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej Lidera tj. Gminę Pacanów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie i na jego potrzeby.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Specyfikacja [ pdf ].

Załącznik nr 1 – oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 – formularz cenowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 – oświadczenie [ pdf ].

Pacanów dn. 27.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

o naborze osoby do wykonywania usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie zatrudni na podstawie umowy zlecenia osobę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w okresie sierpień – grudzień 2020 r. Przewidywane wykonywanie usługi to miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub inne miejsce według wskazań tej osoby bądź opiekuna.

Wymagania wobec kandydatów to:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020);
 • posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

logo MRPiPS 1

 

 

 

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Pacanów dn.27.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza o naborze wniosków w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.  Podpisanie w dniu 14.07.2020 r. przez Gminę Pacanów umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację tego Programu daje możliwość wsparcia opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz opiekunów osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez chwilowe ich odciążenie. Opieka wykonywana będzie przez osoby z odpowiednim przygotowaniem.  Pomoc taka może być świadczona w miejscu zamieszkaniu lub innym wskazany przez rodzinę w uzgodnieniu z organizatorem. Wnioski o udzielenie pomocy mogą składać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Wnioski są sformalizowane, według wzoru określonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne. Do wniosku należy dołączyć kartę oceny stanu zdrowia. Wniosek i karta wraz z opisem stanowią załączniki do  Programu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

Pacanów dn. 27.07.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2020 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 11.08.2020 - 31.12.2020 r.

Warunki naboru ustalone są w oparciu o art. 12 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2001 r. (tj.:Dz.U 2020 poz. 821) i przedstawione poniżej.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju od dnia 01.04.2020 realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

 • 50 osób, które skorzystają z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych (30 Kobiet i 20 Mężczyzn);
 • 25 osób, które ukończą kurs opiekuna osób niesamodzielnych do świadczenia ww. usług.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania należy rozumieć: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria jej udziału w Projekcie. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania będą dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą pomocą.

Informacja dotycząca sytuacji epidemicznej

Czym jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Na czym polega leczenie?

Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Czy są jakieś specjalne leki zapobiegające nowemu koronawirusowi lub leczące go?

Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia nowego koronawirusa. Osoby zakażone wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz leczenie ewentualnych powikłań bakteryjnych. Jednocześnie 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?

Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby hospitalizowany z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne w stosunku do wirusowego.