Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Pacanów, dnia 15.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy. Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [ pdf ].

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej [ pdf ].
Załącznik nr 2 – Oświadczenia [ pdf ].
Załącznik nr 3 – Projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 – Wykaz osób [ pdf ].
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług do potwierdzenia postawionego warunku [ pdf ].
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].

 

Nowy rodzaj pomocy finansowej państwa, którym jest świadczenie uzupełniające, będzie przysługiwał najwcześniej od 01.10.2019 r. w kwotach do 500zł miesięcznie dla niepełnosprawnych o stwierdzonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wnioski  o świadczenie należy składać "odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej „organem właściwym”.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1622.

 

Kier. MGOPS w Pacanowie

E Wojniak

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie realizuje w dalszym ciągu w 2019 r. program pn."Posiłek w szkole i domu". Dlatego podajemy informację o możliwości składania wniosków o korzystanie z posiłków przez dzieci na terenie szkoły do której uczęszczają.Dotyczy to również przedszkoli i szkół ponadpodstawowych.

O taką pomoc mogą ubiegać się również dorośli mający niskie dochody i problemy w zaspokojeniu swoich potrzeb.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 kod 28-133 Pacanów. Można wniosek złożyć na piśmie, pocztą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie. Wnioske można dostarczyć również za pośrednictwem osób drugich, czy nawet telefonicznie pod nr 41 376 54 59. Wnioski są przyjmowane w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Kier. MGOPS

E Wojniak

baner

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”, który będzie realizowany na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Pacanów a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2020 r.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDA ZAKWALIFIKOWANA OSOBA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ BEZPŁATNIE W PAKIECIE SZKOLEŃ tj.:

 • GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM PORADNICTWIE ZAWODOWYM;
 • GRUPOWYM PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNYM/PSYCHOSPOŁECZNYM;
 • WIELOMODUŁOWYM KURSIE ZAWODOWYM;
  UWAGA !
  Kursy zawodowe będą wybrane po z rekrutowaniu grupy, po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy.
 • STAŻU przez okres 3 m-cy (tylko dla 10 najlepszych osób !!!!).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie poradnictwa prawnego dla Uczestników Projektu w ramach realizacji Projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro".

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. 41 3765459; fax 41 3765980 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.gops.pacanow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1145).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Świadczenie indywidualnej pomocy prawnej oraz udzielanie porad prawnych Uczestnikom Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro" w okresie od podpisania umowy do 30.09.2020 r.
 2. Udzielanie porad prawnych i obywatelskich klientom, których celem jest wsparcie Uczestników Projektu oraz zapoznanie ich z prawami i usprawnieniami przysługującymi osobom oraz ich opiekunom objętych Projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzieloną pomoc i porady prawne do wysokości wymaganej policy OC w pkt. 6.
 3. Zakres konsultacji i porad prawnych dotyczy w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.
 4. Poradnictwo prawne obejmuje porady prawne, konsultacje oraz sporządzenie pism na rzecz Uczestników Projektu w zależności od potrzeb zgłaszanych przez osoby objęte wsparciem.
 5. Promocja Projektu, informowanie na temat działań realizowanych w ramach Projektu, źródle pochodzenia środków na realizację Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanie zainteresowanym materiałów promocyjnych i formularzy zgłoszeniowych.
 6. Wykonawca którego oferta będzie wybrana zobowiązany będzie do przedstawienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia (dotyczy Kancelarii Prawnej).
 7. Kod CPV: 79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji.
 8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 9. Zamawiający nie przewiduje;
  a) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
  b) udzielenia zamówień uzupełniających.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Zapytania.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ].

Załączniki [ pdf ] [ docx ].

baner

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie

Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego

dla klientów MGOPS PACANÓW

w ramach realizacji Projektu

pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

 

w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej + załączniki [ pdf ].